Home » ประเทศของเราเหมือนสวนดอกไม้ Travel literature From Nepal by ภาณุ มณีวัฒนกุล
ประเทศของเราเหมือนสวนดอกไม้ Travel literature From Nepal ภาณุ มณีวัฒนกุล

ประเทศของเราเหมือนสวนดอกไม้ Travel literature From Nepal

ภาณุ มณีวัฒนกุล

Published 2007
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

ประเทศของเราเหมือนสวนดอกไม Travel literature From Nepal งานเขียนของ ภาณุ มณีวัฒนกุล หนุมนักเดินทาง ทีตังชือหนังสือเลมแรกของเขาวา ประเทศของเราเหมือนสวนดอกไม คลายตองการบอกคนอาน วาเนปาลทีเขาไปเยือน มีความหลากหลายเหมือนกำลังเดินในสวนดอกไมMore ประเทศของเราเหมือนสวนดอกไม้ Travel literature From Nepal งานเขียนของ ภาณุ มณีวัฒนกุล หนุ่มนักเดินทาง ที่ตั้งชื่อหนังสือเล่มแรกของเขาว่า ประเทศของเราเหมือนสวนดอกไม้ คล้ายต้องการบอกคนอ่าน ว่าเนปาลที่เขาไปเยือน มีความหลากหลายเหมือนกำลังเดินในสวนดอกไม้นานาพันธุ์ ไม่ใช่เดินเข้าไปซื้อหรือชมดอกไม้ในร้านขายดอกไม้ เพราะฉะนั้น จึงเลือกไม่ได้ว่า จะชมดอกไม้พันธุ์ไหน เลือกไม่ได้ว่าจะดอมดมกลิ่นไม้ดอกใด ผู้อ่านท่านใดที่อยากจะทราบเรื่องราวของประเทศเนปาล ไม่ควรพลาดเล่มนี้