Home » Informa N Syst My: Doris, Zen Vztah Se Z Kazn KY, Geografick Informa N Syst M, Model Driven Architecture, Idos, Icinga by Source Wikipedia
Informa N Syst My: Doris, Zen Vztah Se Z Kazn KY, Geografick Informa N Syst M, Model Driven Architecture, Idos, Icinga Source Wikipedia

Informa N Syst My: Doris, Zen Vztah Se Z Kazn KY, Geografick Informa N Syst M, Model Driven Architecture, Idos, Icinga

Source Wikipedia

Published August 6th 2011
ISBN : 9781232831945
Paperback
32 pages
Enter the sum

 About the Book 

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 30. Kapitoly: DORIS, zen vztah? se z kazn ky, Geografick informa?n syst m, Model driven architecture, IDOS, Icinga, Centr ln evidence sb rek, SaaS, Enterprise resource planning, Business Continuity Management System, Spisov slu ba, Nagios, MMDIS, Syst m zen b ze dat, Kentico CMS, Digital signage, Document Record Management System, Syst m pro spr vu obsahu, Syst m zen bezpe?nosti informac, Schengensk informa?n syst m, Vyvol vac syst m, Mana ersk informa?n syst m, Vizu ln informa?n syst m, ISAS, Digit ln m?sto, Administrativn registr ekonomick ch subjekt?, AISLP, Uzlov lokaliza?n syst m, On demand, Syst my pro podporu rozhodov n, Microsoft Dynamics, Osobnosti.cz, Elektronick syst m spisov slu by, Rezerva?n syst m. V atek: DORIS (akronym s v znamem dopravn dic a informa?n syst m) je n zev telematick ho syst mu, kter v Praze sleduje provoz tramvaj . Je zalo en na tom, e modul um st?n na vozidle v ur?it ch bodech na trati s pomoc inframaj k? um st?n ch na n?kter ch zast vkov ch sloupc ch, v jezdech z vozoven, p padn? dal ch m stech, identifikuje polohu vlaku a ode le informaci vozidlovou radiostanic do informa?n centr ly. Na provozn m dispe?inku tramvaj, ve v pravn ch vozoven, st dac ch bodech a na dal ch m stech tak dispe?e?i a dal osoby maj mo nost pr?b n? sledovat polohu v ech tramvaj v s ti a u vlak? ur?en ch j zdn m dem i odchylku od j zdn ho du, p?i?em syst m tyto informace vyhodnocuje a propojuje s dal mi ?innostmi dispe?inku a telematick mi v stupy. Do syst mu je za?len?na tak radiov komunikace vozidel a ?idi s dispe?inkem a se?izov n a zobrazov n jednotn ho ?asu ve vozidlech (na zobrazova?i ?asu i na ozna?ovac ch strojc ch). Inframaj ky jsou um st?ny zejm na v t?ch zast vk ch, kter idi?i maj uvedeny ve vlakov ch j zdn ch dech - takzvan ch kontroln ch bodech. Jde zejm na o kone?n zast vky, zast vky u v znamn ch k?i ovatek nebo stanic metra, a o m sta vjezdu a v je...